I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz warunków przebywania na terenie ORW „Polanika” i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub zapłatę całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w pokojach hotelowych, w każdym domku Ośrodka „Polanika”, a także na stronie www.polanika.pl.
 3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
II. Warunki rezerwacji
 1. Warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji jest uzupełnienie formularza rezerwacyjnego i przesłanie go na adres recepcji oraz wpłata zadatku w wysokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Bezkosztowe odwołanie rezerwacji możliwe jest do 90 dni przed terminem realizacji rezerwacji, chyba, że potwierdzenie rezerwacji stanowi inaczej.
III. Zasady zakwaterowania
 1. Turnusy rozpoczynają się w niedzielę od godz. 15:00, a kończą w sobotę do godziny 11:00. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu za dodatkową opłatą. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Recepcji najpóźniej do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania. ORW „Polanika” zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w przypadku braku dostępnych pokoi lub rażącego naruszenia zasad Regulaminu.
 2. Przyjazd na turnus w innym dniu może skutkować utratą części zabiegów.
 3. Osoby wymagające stałej opieki (niesamodzielne) przyjmowane są wyłącznie z opiekunem.
 4. Pokój nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób niż zgłoszona w rezerwacji. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać gościnnie w pokoju do godz.21.
 5. W trakcie trwania turnusu pokoje hotelowe w domkach sprzątane są raz na tydzień, pokoje hotelowe w budynku głównym codziennie. Pościel i ręczniki wymieniane są 1 raz w trakcie trwania turnusu 2-tygodniowego. W turnusach krótszych pościel i ręczniki nie są wymieniane. Na życzenie Gości istnieje możliwość wymiany pościeli i ręczników za dodatkową opłatą – cennik usług dostępny jest w Recepcji.
 6. W pokojach Ośrodka bezwzględnie obowiązuje zakaz używania urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Ośrodka takich jak kuchenki, czajniki, grzejniki elektryczne itp.
 7. Poza nieznacznym przestawieniem wyposażenia pokoju, w tym mebli, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom zabrania się jakichkolwiek zmian w pokojach czy aneksach kuchennych i ich wyposażeniu.
IV. Przepisy porządkowe
 1. Konsultacje lekarskie lub terapeutyczne kwalifikujące do rehabilitacji odbywają się w niedzielę lub w poniedziałek w godzinach podanych przez Ośrodek. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konsultacji lekarskiej lub terapeutycznej (o ewentualnych zmianach Goście zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem). Na konsultację należy zgłosić się z dokumentacją medyczną, w tym z oryginałem informacji o stanie zdrowia.
 2. W razie nagłej potrzeby pomocy lekarskiej opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia zdarzenia w recepcji. Opiekę lekarską w nagłych przypadkach świadczy pogotowie ratunkowe.
 3. Opłatę za turnus należy uiścić w dniu przyjazdu na turnus w Recepcji Ośrodka. Płatności realizowane są gotówką lub kartą płatniczą/kredytową. W przypadku płatności za cały koszt turnusu w formie przelewu, środki muszą być zaksięgowane na koncie w momencie zakwaterowania, w przeciwnym razie Gość zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą płatniczą/kredytową.
 4. Na podstawie art. 28 ust. 1 oraz stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 134, poz. 939):
  „Nie wykorzystanie przez Uczestnika części lub całości świadczeń objętych ceną turnusu z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych  świadczeń ani realizacji świadczeń zastępczych.”
 5. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, winy osób pozostających pod jego opieką oraz z winy odwiedzających go osób.
 6. Gość jest zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem karty do pokoju, który zamieszkuje. Za zgubienie lub uszkodzenie karty lub klucza do pokoju obowiązuje opłata 50 złotych. Opłatę należy uiścić w recepcji Ośrodka.
 7. Przedmioty pozostawione przez Gości na terenie Ośrodka, po opuszczeniu pokoju zostaną odesłane przez recepcję na koszt klienta na wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu, na który mają być odesłane pozostawione rzeczy lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy w ciągu 3 dni od daty wyjazdu, Ośrodek postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 9. Zabiegi odbywają się od poniedziałku do piątku. Na zabiegi należy zgłaszać się zgodnie z wyznaczoną godziną. Nie stosowanie się do tego zalecenia może skutkować utratą zabiegu.
 10. W trakcie trwania turnusu opiekę nad pacjentem sprawuje opiekun. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za pacjenta tylko podczas trwania zabiegów.
  1. Opiekun jest zobowiązany każdorazowo zgłosić terapeucie stan zdrowotny pacjenta przed rozpoczęciem zabiegów.
  2. Opiekun jest zobowiązany do przybycia na wezwanie terapeuty w czasie trwania zabiegów, gdy terapeuta uzna, że sytuacja tego wymaga.
 11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do przerwania turnusu jeśli Gość Ośrodka przejawia zachowania agresywne lub skrajne nieprzystosowanie uniemożliwiające terapię lub swoim zachowaniem uniemożliwia terapię innym osobom lub przeszkadza w ich wypoczynku.
 12. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.
 13. Z Bawialni oraz Placu Zabaw dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 14. Na terenie Ośrodka, w szczególności w pokojach oraz domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (palenie tytoniu możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach). W przypadku złamania tego zakazu rachunek Gościa zostanie obciążony opłatą 200 zł.
 15. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Formularz reklamacji dostępny jest w recepcji.
 16. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.
V. Kuchnia i wydawanie posiłków
 1. Żywienie w Ośrodku odbywa się na zasadach bufetu szwedzkiego, posiłki wydawane są przez obsługę kelnerską.
 2. W domkach znajdują się aneksy kuchenne z pełnym wyposażeniem, służące do samodzielnego przygotowywania dodatkowych posiłków.
 3. O dietach i specjalnym sposobie żywienia klient jest zobowiązany poinformować recepcję Ośrodka przynajmniej na tydzień przed przyjazdem.
  1. za specjalną dietę Gość dokonuje opłaty według cennika
  2. wszelkie zapytania dotyczące posiłków klient jest zobowiązany składać w recepcji Ośrodka.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia zastawy stołowej oraz jedzenia z jadalni. Wynoszenie porcji z bufetu szwedzkiego będzie traktowane równoznacznie z wykupieniem dodatkowego posiłku.
VI. Zasady parkowania pojazdów
 1. Parkować samochody można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka oraz parkowanie na drogach p. pożarowych i dojazdowych.
 2. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jego terenie pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
VII. Zasady pobytu zwierząt
 1. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt wyłącznie w pokojach w Domkach Polanika. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie budynku głównego w tym także w pokojach w części hotelowej budynku głównego.
 2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
  • zgłoszenia zamiaru zabrania ze sobą zwierzęcia na pobyt w momencie rezerwacji pobytu;
  • trzymania zwierzęcia w taki sposób, żeby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu;
  • pilnowania zwierzęcia, żeby nie zakłócało ciszy i spokoju wczasowiczów oraz nie utrudniało prowadzonych w Ośrodku zajęć, szczególnie terapii z udziałem zwierząt (hipoterapii i dogoterapii);
  • wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z cennikiem;
  • posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia;
  • zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko;
  • sprzątania po nim nieczystości.
 3. Nieprzestrzeganie powyższego punktu regulaminu będzie skutkowało każdorazowo obciążeniem właściciela zwierząt karą w wysokości 50 zł.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Gościom przekazywane jest szczegółowe pouczenie dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowana należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.
Scroll to Top