pedagog, trener umiejętności społecznych

Odbyte szkolenia i kursy Trening Umiejętności Społecznych. Szkolenie pt. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami. Terapia grupowa i indywidualna. Trening Umiejętności Komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Szkolenie z Podstawowych zagadnień…

pedagog, terapeuta zajęciowy

Odbyte szkolenia i kursy Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem Pomoc ofiarom katastrof i innych zdarzeń traumatycznych Utraty – pomoc w przeżywaniu żalu i żałoby Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej – kurs podstawowy Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki Interwencja kryzysowa jako metoda pracy z rodziną…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy mgr fizjoterpii UJK Kielce kurs PNF basic kurs Kinesiotaping kurs Halliwicka Integracja Odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1 i cz. 2 Kurs KPP – Kwalifikowana pierwsza pomoc ratownik wodny

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi Trening funkcjonalny i siłowy w fizjoterapii Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi Kurs kinezjotapingu (podstawowy i zaawansowany) na Kinesio University Kurs masażu sportowego Suche igłowanie (The Dry Needling – Level 1 Course) Kurs Halliwicka (podstawowy) Kurs…

terapeuta zajęciowy, animator

Odbyte szkolenia i kursy terapeuta zajęciowy, animator

fizjoterapeuta, administrator rehabilitacji

Odbyte szkolenia i kursy Uprawnienia do uczenia pływania osób niepełnosprawnych wg zasad Koncepcji Halliwick – kurs podstawowy Kinesiology taping – kurs podstawowy Koncepcja PNF kurs podstawowy Leczenie skolioz idiopatycznych w świetle współczesnej wiedzy Nowoczesne trendy w fizjoterapii i w sporcie Stabilizacja centralna z elementami oddychania Techniki równoważenia napięć więzadłowych obręczy barkowej Praktyczne podejście do terapii…

oligofrenopedagog, terapeuta SI

Odbyte szkolenia i kursy Studia magisterskie z pedagogiki specjalnej (specjalizacje: tyflopedagogika i oligofrenopedagogika) Studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii, pracy edukatorskiej oraz tyflopedagogiki z psychologią rewalidacyjną Instruktor muzykoterapii Diagnoza i terapia integracji sensorycznej I i II stopień – PSTIS Warszawa Terapia EEG- Biofeedback I i II stopień „Podstawy diagnozy i terapii dziecka z autyzmem” – Fundacja…

Studia studia wyższe – pedagogika studia wyższe – logopedia studia podyplomowe – neurologopedia Kursy #logowyzwanie – logorytmika bez tajemnic Dziecko z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego efektywne metody wywoływania głosek stymulacja procesów myślenia metoda Krakowska Terapia Neurobiologiczna metoda Krakowska stymultaniczno-sekwencyjna nauka czytania metoda Krakowska Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji metoda Krakowska Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych,…

neurologopeda, surdologopeda

Odbyte szkolenia i kursy Studia magisterskie dzienne w zakresie nauczania początkowego, Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki Studia Podyplomowe w zakresie logopedii korekcyjnej Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu o specjalności surdologopedia Studia Podyplomowe neurologopedia – nauczyciel kształcenia zintegrowanego szkolenie Mówimy z fonogestami szkolenie Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy szkolenia MAKATON – poziom I;Od 2004 r. – nauczyciel dyplomowany; Nagrody Dyrektora…