I. Postanowienia ogólne
 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Polanika” a także na stronie www.polanika.pl
 3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
II. Warunki rezerwacji
 1. Warunkiem rezerwacji jest pisemne potwierdzenie rezerwacji i wpłata zadatku w wysokości
  • turnusy dedykowane dla dzieci – 1000 złotych,
  • pozostałe turnusy, pobyty – 500 złotych

  oraz przesłanie na adres recepcji wypełnianego Kwestionariusza Pacjenta.

 2. Bezkosztowe odwołanie rezerwacji:
  • w miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień – min. 90 dni przed terminem realizacji rezerwacji.
  • w pozostałych miesiącach – min. 30 dni przed terminem realizacji rezerwacji.
III. Zasady zakwaterowania
 1. Turnusy rozpoczynają się w sobotę od godz. 12:00, a kończą w piątek do godziny 17:00.
 2. Przyjazd na turnus w innym dniu może skutkować utratą części zabiegów.
 3. Osoby wymagające stałej opieki (niesamodzielne) przyjmowane są wyłącznie z opiekunem.
 4. Pokój nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób niż zgłoszona w rezerwacji. Osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia pokoi do godziny 21:00.
 5. W trakcie trwania turnusu pokoje hotelowe w domach sprzątane są dwa razy na tydzień, pokoje hotelowe w budynku głównym codziennie.
 6. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez uprzedniego powiadomienia recepcji.
IV. Przepisy porządkowe
 1. Konsultacje lekarskie lub terapeutyczne kwalifikujące do rehabilitacji odbywają się w sobotę od godziny 15:00 lub w poniedziałek od godziny 8:00. Na konsultację należy zgłosić się z dokumentacją medyczną, 
w tym z oryginałem informacji o stanie zdrowia oraz skierowaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne.
 2. Konsultacje lekarskie i terapeutyczne dla klientów indywidualnych odbywają się w dniu przyjazdu lub następnego dnia rano, za wyjątkiem niedziel, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 3. W razie potrzeby pomocy lekarskiej opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia zdarzenia w recepcji. Opiekę lekarską w nagłych przypadkach świadczy pogotowie ratunkowe.
 4. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, winy osób pozostających pod jego opieką oraz z winy odwiedzających go osób.
 5. Gość jest zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem karty do pokoju, który zamieszkuje. Za zgubienie lub uszkodzenie karty lub klucza do pokoju obowiązuje opłata 50 złotych. Opłatę należy uiścić w recepcji Ośrodka.
 6. Przedmioty pozostawione przez klientów na terenie Ośrodka, po opuszczeniu pokoju zostaną odesłane przez recepcję na koszt klienta na wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu, na który mają być odesłane pozostawione rzeczy lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy w ciągu 3 dni od daty wyjazdu, Ośrodek postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 8. Zabiegi odbywają się od poniedziałku do soboty. Na zabiegi należy zgłaszać się zgodnie 
z wyznaczoną godziną. Nie stosowanie się do tego zalecenia może skutkować utratą zabiegu.
 9. W trakcie trwania turnusu opiekę nad pacjentem sprawuje opiekun. Ośrodek ponosi odpowiedzialność 
za pacjenta tylko podczas trwania zabiegów.
  1. Opiekun jest zobowiązany przyprowadzić pacjenta o wyznaczonej godzinie na zabieg, spóźnienie może skutkować skróceniem lub utratą zabiegu.
  2. Opiekun jest zobowiązany do odebrania pacjenta o wyznaczonej godzinie, nie stosowanie się 
do tych ustaleń może skutkować utratą kolejnych zabiegów.
  3. Opiekun jest zobowiązany każdorazowo zgłosić terapeucie stan zdrowotny pacjenta przed rozpoczęciem zabiegów.
  4. Opiekun jest zobowiązany do przybycia na wezwanie terapeuty w czasie trwania zabiegów, gdy terapeuta uzna, że sytuacja tego wymaga.
 10. Ośrodek zastrzega sobie prawo do przerwania turnusu jeśli osoba rehabilitowana przejawia zachowania agresywne lub skrajne nieprzystosowanie uniemożliwiające terapię.
 11. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.
 12. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 13. Na terenie Ośrodka w szczególności w pokojach oraz domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (palenie tytoniu możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach) W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200 zł na likwidację zapachu tytoniu.
 14. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 15. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Ośrodka.
 16. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.
V. Kuchnia i wydawanie posiłków
 1. W domach znajduje się aneks kuchenny służący do samodzielnego przygotowywania dodatkowych posiłków z pełnym wyposażeniem.
 2. O dietach i specjalnym sposobie żywienia klient jest zobowiązany poinformować recepcję Ośrodka przynajmniej na tydzień przed przyjazdem.
  1. za specjalną dietę Gość dokonuje opłaty według cennika.
  2. wszelkie zapytania dotyczące posiłków klient jest zobowiązany składać w recepcji Ośrodka.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia zastawy stołowej oraz jedzenia z jadalni. Wynoszenie porcji 
z bufetu szwedzkiego będzie traktowane równoznacznie z wykupieniem dodatkowego posiłku.
VI. Zasady parkowania pojazdów
 1. Parkowanie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
 2. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jego terenie pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
VII. Zasady pobytu zwierząt
 1. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt wyłącznie w pokojach w domach Polanika. Zwierzęta nie mogą przebywać w pokojach w części hotelowej budynku głównego.
 2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
  • zgłoszenia zamiaru zabrania ze sobą zwierzęcia na pobyt w momencie rezerwacji pobytu
  • trzymania zwierzęcia w taki sposób, żeby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu
  • pilnowania zwierzęcia, żeby nie zakłócało ciszy i spokoju wczasowiczów oraz nie utrudniało prowadzonych w Ośrodku zajęć, szczególnie terapii z udziałem zwierząt (hipoterapii i dogoterapii)Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
  • wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z Cennikiem
  • posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia
  • zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko
  • sprzątania po nim nieczystości.
 3. Nieprzestrzeganie powyższego punktu regulaminu będzie skutkowało każdorazowo obciążeniem właściciela zwierząt karą w wysokości 50 zł.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Goście wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Osrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Polanika” dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowana należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r.